تبلیغات
اعزام دانشجو به اروپا با مجوز وزارت علوم
   Royaye Danesh Study Services  (RDSS)       E-Mail: info@rdss.ir      Address: PO Box 173, Tehran 14195, Iran      Phone: +98 (21) 44030410      Fax: +98 (21) 89773779  
   
به وب سایت مؤسسه رؤیای دانش خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
فهرست دانشگاههای نروژ که مورد تأیید وزارت علوم ایران هستند

دانشگاه های نروژ عموماً دارای سطح بالای آموزشی و پژوهشی هستند و تمامی آنها مورد تأیید وزارت علوم ایران نیز میباشند. بر اساس سطح، آنها به سه گروه طبقه بندی میشوند. کلیه مدارک اخذ شده از دانشگاههای ممتاز و خوب در کلیه مقاطع بدون شرط ارزشیابی و تأیید میگردند. گروه سوم دانشگاهها نیز مورد تأیید هستند، لیکن فارغ التحصیلان باید همراه با مدرک تحصیلی خود برنامه درسی رشته خود را نیز که به تأیید وزارت آموزش نروژ رسیده به کمیسیون مربوطه در وزارت علوم تقدیم نمایند. اخذ مدرک دکترا از گروههای اول و دوم توصیه میشود ولی در مورد گروه سوم توصیه نمیگردد. ذیلاً اسامی دانشگاههای مورد تأیید جهت آگاهی اعلام میگردد. فهرست ذیل از سایت اداره کل بورس و اعزام وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری برداشته شده است.

 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه یک (عالی)

 

1. The Norwegian University of Science & Technology (NTNU)      www.ntnu.no

2. The University of Bergen (UiB)                                              www.uib.no

3. The University of Oslo (UiO)                                                  www.uio.no

4. The University of Tromsø (UiT)                                              www.uit.no

5. The University of Stavanger (UiS)                                          www.uis.no

6. Norwegian University of Life Sciences (UMB)                           www.umb.no

7. The University of Agder (UiA)                                                www.uia.no

8. The Oslo School of Architecture and Design (AHO)                  www.aho.no

9. BI - Norwegian School of Management                              www.bi.no

10. School of Mission and Theology                                            www.mhs.no

11. Norwegian School of Economics and Business administration (NHH)  www.nhh.no

12. Norwegian School of Sport Sciences (NIH)                             www.nih.no

13. Norwegian School of Veterinary Science (NVH)                   www.veths.no

14. Norwegian Acadamy of Music (NMH)                                      www.nmh.no

15. MF Norwegian School of Theology (MF)                                  www.mf.no

 

 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه دو (خوب)

 

1. Diakonhjemmet University College                                           www.diakonhjemmeths.no

2. Forsvarets ingeniørhøgskole                                                    www.mil.no

3. Akershus University College                                                    www.hiak.no

4. Bergen University College                                                       www.hib.no

5. Bodø University College                                                          www.hibo.no

6. Buskerud University College                                                    www.hibu.no

7. Finmark University College                                                      www.hifm.no

8. Gjøvik University College                                                        www.hig.no

9. Harstad University College                                                      www.hih.no

10. Hedmark University College                                                  www.hihm.no

11. Lillehammer University College                                              www.hil.no

12. Molde University College                                                       www.himolde.no

13. Narvik University College                                                      www.hin.no

14. Nesna University College                                                       www.hinesna.no

15. Nord-Trøndelag University College (HiNT)                              www.hint.no

16. Oslo University College                                                         www.hio.no

17. Sogn og Fjordane University College                                      www.hisf.no

18. Stord/Haugesund University College                                       www.hsh.no

19. Sør-Trøndelag University College                                           www.hist.no

20. Telemark University College                                                  www.hit.no

21. Vestfold University College                                                    www.hive.no

22. Volda University College                                                        www.hivolda.no

23. Østfold University College                                                      www.hiof.no

24. Aalesund University College                                                   www.hials.no

25. Bergen National Acadamy of the Arts                                 www.khib.no

26. Oslo National Academy of the Arts                                         www.khio.no

27. Krigsskolen                                                                          www.krigsskolen.no

28. Royal Norwegian Air Force                                                    www.mil.no

29. The Norwegian School of Information Technology                   www.nith.no

30. Norwegian Teacher Academy Bachelor- and masterstudies      www.nla.no

31. The Norwegian Police University College                                www.phs.no

32. Sámi University College                                                        www.samiskhs.no

33. Sjøkrigsskolen                                                                      www.mil.no

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی گروه سه (متوسط) برای مدارک این دانشگاه­ها لازم است برنامه مصوب دوره تحصیلی نیز ارائه شود.

1. Ansgar School of Theology and Mission                                    www.ansgarhs.no

2. Arkivakademiet                                                                      www.riksarkivet.no

3. Atlantis medisinske høgskole                                                   www.amh.no

4. Baptistenes Teologiske Seminar                                               www.baptist.no

5. Barratt Due Institute of Music                                                  www.barrattude.no

6. Betanien deaconal university college                                   www.betaniensykepleierhogskole.no

7. Bergen School of Architecture                                                  www.bergenarkitektskole.no

8. Bjørknes College                                                                     www.bjorkens.no

9. Campus Kristiania                                                                   www.campuskritiania.no

10. Den norske Ballethøyskole                                                      www.dnbn.no

11. The Norwegian Eurythmy College                                            www.eurytmi.no

12. Queen Mauds College                                                            www.dmmh.no

13. Encefalon                                                                             www.encefalon.no

14. Fjellhaug skoler                                                                    www.fjellhaug.no

15. Bergen Deaconess University College                                             www.utdanningibergen.no

16. Høgskolen i Staffeldtsgate                                                     www.staffeldtsgate.no

19. Diakonova University College                                                www.diakonova.no

20. The Norwegian College for Agriculture and Rural Development (HLB)   www.hlb.no

21. Lovisenberg diakonoale høgskole                                           www.ldh.no

22. Gimlekollen School of Journalism and Communication (GSJC)    www.mediehogskolen.no

23. NKI Distance Education                                                         www.nki.no

24. NLA - School of Religion, Education and Intercultural studies     www.nla.no

25. Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                                              www.gestalt.no

26. Norsk høgskole for helhetsterapi                                            www.helhet.no

27. The Rudolf Steiner University College                                 www.rshoyskolen.no

28. Skrivekunstakademiet                                                           www.skrivekunst.no

نظر سنجی
+ اولویت هایی که برای انتخاب محل تحصیل در خارج دارید کدامند؟ امکان انتخاب بیش از یک گزینه
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
  
پیوندها
 شرکت امید دانشگاه تهران
 آیین نامه انتقال دانشجویان پزشکی
 آئین نامه انتقال دانشجو به داخل
 تبدیل شمسی و میلادی
 پرتال جامع موبایل
 دانشگاه های ایران
 آموزش انگلیسی و اسپانیایی
 سفارت ایران در پرتوریا
 کنفرانسها در افریقای جنوبی
 پارکهای ملی افریقای جنوبی
 دانشگاههای هلند
 دانشگاههای نروژ
 دانشگاههای افریقای جنوبی
 مدیر مرسسه
 رایزنی علمی در کشورهای شنگن
 اداره کل بورس و اعزام دانشجو
 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 سفارت ایران در نروژ
 سفارت ایران در هلند
فهرست,دانشگاههای,نروژ,مورد,تأیید,وزارت,علوم,ایران,هستند,