تبلیغات
اعزام دانشجو به اروپا با مجوز وزارت علوم
   Royaye Danesh Study Services  (RDSS)       E-Mail: info@rdss.org      Address: PO Box 173, Tehran 14195, Iran      Phone: +98 (21) 440 30 410      Fax: +98 (21) 89 773 779  
   
به وب سایت مؤسسه رؤیای دانش خوش آمدید                                                                                                                                                                             امروز 
منوی اصلی
 
 
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی توسط وزارت علوم ایران

1380240512.jpg (567×113)

ارزشیابی مدارك تحصیلی كاردانی: مدارك تحصیلی كاردانی كلیه مؤسسات چهار گروه اول شامل ممتاز، خوب، متوسط و ضعیف، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود.

 

ارزشیابی مدارك تحصیلی كارشناسیمتناسب با سطحی كه هر یك از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارك تحصیلی كارشناسی مربوط،  به شرح زیر ارزشیابی می شود:

1- برای مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرك دیپلم دوازده (12) ساله یا پیش دانشگاهی معتبر

2- برای مؤسسات متوسط و ضعیف، علاوه بر شرط مندرج در بند 6-1 لازم است:

الف- معدل دیپلم یا پیش دانشگاهی دانش آموخته، حداقل 14به بالا یا همطراز آن باشد

ب- رشته تحصیلی دانش آموخته با رشته تحصیلی دبیرستانی و پیش دانشگاهی وی سازگار باشد

ج- در صورت نداشتن شرائط بندهای الف و یا ب، مشروط به شركت در آزمون كتبی و مصاحبه علمی و احراز توانمندی های علمی تخصصی و حرفه ای متقاضی

 

ارزشیابی مدارك تحصیلی كارشناسی ارشد: متناسب با سطحی كه هر یك از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارك تحصیلی كارشناسی ارشد مربوط،  به شرح زیر ارزشیابی می شود:

1- مدارك تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، به شرط داشتن مدرك كارشناسی معتبر

2- مدارك تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط، علاوه بر داشتن مدرك كارشناسی معتبر، لازم است:

الف- رشته تحصیلی كارشناسی ارشد با رشته تحصیلی مقطع كارشناسی هم راستا باشد

ب- معدل كل مدرك كارشناسی حداقل 14 به بالا یا معادل آن باشد

ج- در صورت نداشتن هر یك از شروط الف و یا ب، به شرط بررسی کیفی و احراز توانمندی‌های علمی ـ پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی از طریق اخذ آزمون، مصاحبه علمی، ارائه مقاله علمی ـ پژوهشی، حسب مورد یك یا همه آنها به تشخیص كمیسیون‌های ارزشیابی مدارك تحصیلی.

تبصره: مدارک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد صادره از مؤسسات ضعیف غیر قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

 

ارزشیابی مدارك اعتبار تحصیلی دكتریمتناسب با سطحی كه هر یك از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارك تحصیلی دکتری مربوط،  به شرح زیر ارزشیابی می شود:

1- مدارك تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز،  مشروط به داشتن مدرك كارشناسی ارشد معتبر

2- مدارك تحصیلی صادره از مؤسسات خوب، علاوه بر شرط مندرج در بند 8-1، لازم است:

الف- داشتن مدرك كارشناسی و كارشناسی‌ارشد معتبر از دانشگاههای داخل و یا مؤسسات گروه‌های ممتاز یا خوب

ب- داشتن رساله كیفی به تشخیص متخصصین مرتبط منتخب كمیسیون ذی ربط ارزشیابی مدارك

ج- در صورت نداشتن شرط الف، ضمن دارا بودن مدارك تحصیلی معتبر در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد و پایان نامه كیفی، مشروط به بررسی کیفی و احراز توانمندی‌های علمی ـ پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی و برگزاری جلسه دفاعیه، درخواست مقاله (یا مقالات) علمی ـ پژوهشی به تشخیص كمیسیون.

3- مدارك تحصیلی مربوط به مؤسسات متوسط، به شرط داشتن معیارهای زیر:

الف- داشتن مدرك كارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 15 به بالا و همچنین مدرك كارشناسی معتبر

ب- ارتباط مستقیم رشته تحصیلی دكتری با رشته تحصیلی مقطع كارشناسی ارشد

ج- داشتن رساله كیفی به تشخیص صاحب‌نظران متخصص منتخب كمیسیون ارزشیابی مدارك ذی ربط

د- چاپ حداقل 2 مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله

تبصره:  مدارک تحصیلی دوره دکتری صادره از موسسات ضعیف غیر قابل بررسی و ارزشیابی می باشد.

 

سایر مقررات

1- مدارک تحصیلی مربوط به دوره های نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع دکتری صرفاً برای مؤسسات ممتاز و خوب با رعایت شاخصهای مربوط و محدودیت های زیر(برایكسانی كه از تاریخ تصویب این آئین نامه، شروع به تحصیل در دوره‌های نیمه حضوری و غیر حضوری نمایند، ) قابل بررسی و ارزشیابی می باشند،

الف- مدارك تحصیلی ناشی از تحصیلات نیمه‌حضوری و غیر حضوری مؤسسات ممتاز و خوب، حسب مورد همانند مقررات مربوط به  مدارك تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط (8-3).

ب- داشتن استاد راهنمای دوم داخلی، از اعضای هیأت علمی دانشگاهها كه مجاز به داشتن دانشجوی دكتری    می باشند و مبتنی بر اخذ موافقت رسمی از معاونت آموزشی دانشگاه و پرداخت هزینه های مربوط به تشخیص دانشگاه

ج- رعایت مفاد مندرجات ماده 8 در هنگام ارزشیابی مدارك تحصیلی توسط اداره كل

2- مدارك تحصیلی ناشی از تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری مؤسسات متوسط و ضعیف غیرقابل ارزشیابی می باشند.

3- پرداخت تمامی هزینه های مربوط به ارزشیابی مدارك تحصیلی بر عهده متقاضی می باشد

4- مقالات علمی پژوهشی مندرج در مواد 7 و 8 لازم است واجد شرائط زیر باشند:

الف- دانش آموخته مؤلف اصلی آنها باشد

ب- موضوع و محتوای آنها، هم راستا با پایان نامه تحصیلی یا رساله دكتری باشد.

ج- به تشخیص كمیسیون ذی ربط ارزشیابی مدارك در نشریات علمی ‌پژوهشی دارای نمایه بین‌المللی معتبر منتشر شده باشد

5- برای ارزشیابی مدارک تحصیلی، ارائه اصل و فتوكپی كلیه مستندات مورد اشاره در این آئین نامه با داشتن مهرهای معتبر مراكز صادر كننده الزامی است.

تبصره:  مدارك خارج از كشور علاوه بر این باید به مهر و تأیید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور رسیده باشد.

6- مدارک تحصیلی مقطع دکتری کشور انگلستان که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد، قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد.

تبصره:  كسانی كه دارای مدرك كارشناسی با درجه ممتاز  ‌باشند، در صورتی كه به علت ممتاز بودن به صورت مستقیم و بدون گذراندن دوره كارشناسی ارشد، به دوره دكترای موسسات ممتاز و خوب وارد شده باشند، مدرك تحصیلی دكتری آنان، مشروط به بررسی و تأیید كیفیت رساله و ارزیابی توانمندی‌های علمی پژوهشی متقاضی از طریق انجام مصاحبه تخصصی و یا درخواست مقاله و رعایت كلیه ضوابط و مقررات، به ماخذ دكتری قابل بررسی و ارزشیابی است.

7- در هنگام  ارزشیابی همزمان مدارک تحصیلی دو مقطع متوالی تحصیلی، چنانچه مدرک تحصیلی مقطع قبلی از مؤسسه ای  اخذ شده باشد، که آن موسسه از نظر مرجع قانونی ذیربط معتبر ولی ازنظر وزارت معتبر نباشد،  اما مدرک تحصیلی  مقطع بالاتر از مؤسسه معتبر گروههای ممتاز و خوب باشد، مدرک تحصیلی مقطع بالاتر به ترتیب با ضوابط مربوط به مؤسسات متوسط و ضعیف ارزشیابی خواهد شد. درصورتی كه مدرك تحصیلی مقطع بالاتر از موسسه معتبر گروه‌هایمتوسط و ضعیف باشد، مدرك مقطع مورد نظر غیرقابل ارزشیابی است.

8- مدارك تحصیلی دانش آموختگانی که با مدرک دارای ارزش استخدامی و یا معادل، در یكی از مؤسسات معتبرادامه تحصیل داده و مدرک بالاتر اخذ نموده باشند،  مدارك آنان غیرقابل بررسی و ارزشیابی است.

9- انتخاب پایان نامه یا رساله در ارتباط با نیازهای داخل كشور، منوط به داشتن یک استاد راهنمای دوم  از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها  و طی مراحل مندرج در بند ب ماده 9-1 می باشد.

10- مدارک تحصیلی مربوط به رشته های تحصیلی هنری، صنعتی و مانند آنها که علاوه بر دروس نظری، مهارتهای حرفه ای خاصی نیز از سوی مؤسسه محل تحصیل به دانشجویان ارائه می شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای ارزشیابی مدارك تحصیلی خواهد رسید می باشد و در ارزشنامه صادره در كنار ذكر مقطع تحصیلی، كلمه   "حرفه ای"  نیز درج می شود.

11- حذف واژه "معادل" از ارزشنامه های صادره قبلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، منوط به تکمیل و دریافت مدرك تحصیلی مقطع تحصیلی بالاتر از دانشگاه یا مؤسسه معتبر گروههای ممتاز و خوب و یا  کسب حداقل هشتاد درصد نـمـره آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون ورودی مقطع بالاتر سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

12- مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBA چنانچه متضمن تهیه و دفاع  از  رساله بوده باشد، به ماخذ دکتری و درغیر اینصورت با ارائه حداقل یک مقاله علمی ـ پژوهشی با رعایت مفاد 9-4  و مندرجات ماده 8 به ماخذ دکتری قابل بررسی و ارزشیابی می تواند باشد.

13- بررسی و ارزشیابی مدارك مقطع دكتری رشته‌های مربوط به زبان و ادبیات (عربی، روسیه و ...) كه بنا به مندرجات ماده 8 و ضوابط خاص ارزشیابی مدارك كشورهای مربوط، نیازمند انتشار مقاله در نشریات دارای نمایه بین‌المللی است، می‌تواند در قبال ارائه مقالات چاپ شده در نشریات علمی ـ‌ پژوهشی معتبر در كشورهای مربوط (كشورهای عربی، روسیه و ...) انجام پذیرد.

14- صدور اصل ارزشنامه، منوط به امضای تعهدنامه دانش آموخته، مبنی بر اعلام موافقت کتبی با رأی صادره كمیسیون‌های ارزشیابی مدارك و نیز پرداخت وجه تمبر الصاقی و سایر هزینه‌های مربوط در صورت نیاز خواهد بود.

 

تجدید نظر خواهی: هر گونه درخواست تجدید نظر و یا اعتراض به نتایج  ارزشیابی، صرفاً تا یک سال پس از صدور گواهی موقت قابل طرح و بررسی است. بدیهی است پس از صدور اصل ارزشنامه، هیچگونه اعتراضی قابل وصول و بررسی نخواهد بود.

نظر سنجی
+ از چه طریقی با موسسه رویای دانش آشنا شده اید؟
-
-
-
-
-
 
  
پیوندها
 آموزش آنلاین زبان نروژی
 آموزش آنلاین زبان هلندی
 تحصیل در افریقای جنوبی
 تحصیل در ترکیه
 تحصیل در دبیرستانهای خارجی
 دانشگاه های ایران
 دانشگاههای افریقای جنوبی
 دانشگاههای نروژ
 دانشگاههای هلند
 سازمان امور دانشجویان
 سفارت ایران در افریقای جنوبی
 سفارت ایران در نروژ
 سفارت ایران در هلند
 سفارت افریقای جنوبی در تهران
 سفارت نروژ در تهران
 سفارت هلند در تهران
 مدیر موسسه
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
ارزشیابی,مدارک,تحصیلی,دانشگاه,های,خارجی,توسط,وزارت,علوم,ایران,